In SMART Salon zit een snipperdagensysteem die de regels van de ANKO CAO aanhoud. Hieronder hebben we de regels nog even opgesomd.

Bekijk hier de gehele CAO van de ANKO.


Aantal vakantiedagen


Werknemer die fulltime werkt (38 uur), heeft recht op 25 werkdagen vakantie per kalenderjaar. Hiervan zijn 20 dagen wettelijk en 5 dagen bovenwettelijk.

De verdeling wettelijke/bovenwettelijke vakantiedagen is 80% wettelijk, en 20% bovenwettelijk.

De verjaringstermijn van de vakantiedagen (wettelijke en bovenwettelijk) is 5 jaren.

Extra vakantiedagen


Werknemers die een bepaalde leeftijd hebben bereikt of zoveel jaren in dienst zijn, hebben per jaar recht op extra vakantiedagen.

Hieronder staat wanneer de extra dagen ingaan. In het snipperdagenprogramma in SMART Salon gaat dit automatisch.


Vakantiedagen en ziekteverzuim


Is een werknemer ziek? Dan worden alleen de wettelijke vakantie uren opgebouwd. De bovenwettelijke vakantie uren worden tijdens de ziekteperiode niet opgebouwd.

Daarnaast gebeuren een aantal andere dingen wanneer een werknemer ziek is met de vakantie uren. Alle regels worden naar rato van het aantal werkuren toegepast.

  • Werknemer die in de periode van 1 januari tot 1 juli niet ziek is, heeft recht op 1 extra vakantiedag.

  • Werknemer die in de periode van 1 juli tot 1 januari niet ziek is, heeft recht op 1 extra vakantiedag.

  • De werknemer die zich in een kalenderjaar 1 keer ziek meldt, krijgt één vakantiedag minder dan normaal.

  • Bij elke volgende ziekmelding in datzelfde jaar, vervallen steeds 2 vakantiedagen. Het aantal vakantiedagen dat vervalt, is nooit meer dan het aantal ziektedagen.

  • Het aantal vakantiedagen dat vervalt bij ziekte bedraag daarnaast maximaal 4 vakantiedagen.

  • Valt een tweede ziekmelding binnen 4 weken na de vorige ziekmelding? Dan krijg je een vraag of deze ziekmelding hetzelfde ziektebeeld heeft als de eerste ziekmelding. Is het hetzelfde ziektebeeld, dan zullen er niet nog meer vakantiedagen vervallen. Is het een ander ziektebeeld (bv eerste keer was buikpijn, tweede keer koorts), dan zullen er wel vakantiedagen vervllen.

Dit betekent het volgende:

  • Marietje is 1 dag ziek op 1 maart 2021. Op dit moment krijgt ze geen bonus van het eerste half jaar, en wordt er 1 vakantiedag ingehouden (eerste ziekmelding).

  • Marietje meld zich op 2 mei 2021 voor 1 dag ziek. Op dit moment wordt er ook maar 1 vakantiedag ingehouden (zou Marietje zich voor 3 dagen ziekmelden, dan zouden er 2 vakantiedagen ingehouden worden).

  • Marietje meld zich vervolgens op 1 augustus voor 3 dagen ziek, dan zullen er 2 vakantiedagen worden ingehouden. Daarnaast ontvangt ze ook de bonus van het niet ziek zijn voor het tweede half jaar niet.

  • In totaal zijn er dus 4 vakantiedagen die worden ingehouden in 1 jaar.

Heb je het antwoord gevonden?